IMG

qianyuhua

Personal Profile

      Dr. Yuhua Qian(钱宇华) | Professor, PhD, IEEE Member, ACM Member
      Address: School of Computer and Information Technology, Shanxi University

      Zip Code: 030006 | Telephone: 086-0351-7010566

      Email: jinchengqyh@126.com | QQ: 892810576

more>>Journal Papers

  • Feijiang Li, Yuhua Qian, Jieting Wang, Chuangyin Dang, Liping Jing, Clustering ensemble based on sample's stability, Artificial Intelligence, 2019, 273, 37-55. PDF
  • Anhui Tan, Weizhi Wu, Yuhua Qian, Jiye Liang, Jinkun Chen, Jinjin Li, Intuitionistic fuzzy rough set-based granular structures and attribute subset selection, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2019, 27(3), 527-539. PDF
  • Honghong Cheng, Yuhua Qian, Diversity-induced fuzzy clustering, International Journal of Approximate Reasoning, 2019, 106,89-106. PDF
  • Yan Chen, Qian Guo, Xinyan Liang, Jiang Wang, Yuhua Qian, Environmental sound classification with dilated convolutions, Applied Acoustics, 2019, 148, 123-132. PDF
  • Xibei Yang, Shaochen Liang, Hualong Yu, Shang Gao, Yuhua Qian, Pseudo-label neighborhood rough set: measures and attribute reductions, International Journal of Approximate Reasoning, 2019, 105, 112-129. PDF

more>>Research Groups

more>>Conference Papers

  • Hanmo Wang, Liang Du, Lei Shi, Peng Zhou, Yuhua Qian, Yi-Dong Shen. Experimental Design With Multiple Kernels, ICDM 2015, PDF

more>>Research Projects